Játékszabályzat

 1. A Nyereményjáték szervezője

ÓzonSpecialista (Csák János E.V., székhely: 1028 Budapest, Mária utca 7., a továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

 1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban részt vehet: állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18 évét betöltő magyar állampolgár – természetes személy, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a

 • a Facebook posztot (bejegyzésazonosító: 139789277719637) megosztja és a posztban megjelölt hozzászólási felhívásnak eleget tesz, a továbbiakban, mint Játékos.
 1. A Nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2021.01.21. 11:00 órától 2021.01.31. 23.59 óráig tart.

A nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése utáni megosztások és hózzászólások nem vehetnek részt a játékban.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori lezárására, melyet a lezárást megelőző 8 órával köteles jelezni egy Facebook posztban.

 1. A Nyereményjáték menete, sorsolás

A regisztráció menete:

 • A Játékos amennyiben a nyereményjátékban részt kíván venni a Facebook poszthoz a felhívásnak megfelelően kell hozzászólnia és a posztot meg kell osztania.
 • Egy Játékos kizárólag egy hozzászólással vehet részt a Nyereményjátékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos egynél több profilla vagy nem természetesen személy profiljával vesz részt a játékban.

A sorsolás menete:

A megosztók és hozzászólók közt 1 db nyeremény sorsolására kerül sor a Nyereményjáték lezárását követően a BeSocial Facebook sorsoló alkalmazásának a segítségével.  A nyertest a Szervező Facebook üzenetben értesíti.

A Szervező a Nyereményjáték lezárása után, 2021.02.01.-én nem nyilvánosan a véletlenség elvének eleget tevő sorsolással a Nyereményjáték teljes időtartamának tekintetében az 5. pontban meghatározott nyereményre vonatkozóan kisorsol 1 darab ATWFS – A240-24G ózongenerátor készüléket.

Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama egy Nyereményre lehet jogosult.

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A Szervező a nyertes Játékost az alábbi módon értesíti:

 • A nyeremény esetében a Játékos a sorsolást követő nap értesítést kap nyertességük esetében a Facebook üzenőfalán keresztül.
 • A nyertes Játékosnak ezután válaszüzenetben kell felvennie a kapcsolatot.

Amennyiben a nyertes Játékos nem veszi fel a kapcsolatot, úgy a Szervező az első értesítéstől számított 10 (tíz) naptári napon belül további értesítést küldhet, hogy a nyertes Játékossal kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes a közzétételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, de legkésőbb 2021.02.17. napjáig nem jelentkezik, valamint a Nyeremény átvételére nem mutat aktivitást emailen vagy Facebookon keresztül, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, elveszti a nyereményre jogosultságát.

A Nyereményt a Szervező postai úton adja át az adott nyertesnek, a nyertessel való postai cím egyeztetését követően. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező a nyeremény postai / csomagküldés során ért sérülésekért felelősség nem vállal.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás, kötelezettségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

 1. Adatvédelem

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (név, születési adatok, postai cím) az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel adja meg,
 • a Szervező a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatokat azonnal törli. Egy esetben kerülnek a Játékos adatai (név, email cím) tárolásra, amennyiben a Játékos hozzájárul, hogy a Szervező marketing célú hírleveleket küld a számára. A Játékok lezárását és a nyeremények átadását követően, de legkésőbb 2021.07.31.-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játék és Adatkezelési szabályzat minden rendelkezését.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik.

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés korlátozását, azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az alábbi címeken: 1028 Budapest, Mária utca 7. vagy az  info@ozonspecialista.hu e-mail címen 2021.07.31.-ig.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a döntés közlésétől – illetve amennyiben a Szervező a válaszadást az erre nyitva álló 15 napos határidő alatt elmulasztaná, a válaszadásra szabott határidő utolsó napjától – számított 30 napon belül, valamint az érintett Játékos jogainak sérelme esetén a Játékos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményének megsértése esetén a Játékos kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult az adatkezelővel szemben.

Az adatkezeléssel érintettek jogait részletesen az információszabadságról és információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. évi törvény (Infotv.) 14-19. §-ai és 21- 23. §-ai tartalmazzák.

A válaszok összeségét a Szervező anonim módon felhasználhatja kutatás céljából. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: ÓzonSpecialista – Csák János E.V. 1028 Budapest, Mária utca 7. A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 1. Vegyes rendelkezések

A Facebook a jelen Nyereményjáték lebonyolításában nem vesz részt, azt semmijen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli. A Facebookot felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos a hozzászólás közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a poszt rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Kérdőívben.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték bármelykori megváltoztatására, melyet a változtatást megelőző 24 órával köteles a Kérdőívben közzétenni.

A Játék információs e-mail címe: info@ozonspecialista.hu

Budapest, 2021.01.21.
ÓzonSpecialista